ue-info

REGULAMIN

1. Serwis PogotowieWydawnicze.pl jest prowadzony przez firmę:

ILLUMINATIO Łukasz Kierus
Żelazna 9/5
15-297 Białystok
NIP: 548-258-30-38, REGON: 052007243,
nr wpisu do ewidencji: 62348

2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu użyto definicji, które mają poniżej przedstawione znaczenie:
a.) „Serwis” – oznacza prowadzony w domenie www.pogotowiewydawnicze.pl internetowy serwis informacyjny, umożliwiający wprowadzenie i przekazanie do dystrybucji i sprzedaży e-booków za pośrednictwem wewnętrznego systemu ERP;
b.) „Użytkownik” – osoba fizyczna, która poprzez akceptację regulaminu uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis;
c.) „Utwór” – oznacza każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, w szczególności utwór literacki wraz z włączonymi do tego utworu utworami fotograficznymi, graficznymi, kartograficznymi itp.; pojęcie Utwór obejmuje także plik elektroniczny (oraz wszelkie utwory chronione na podstawie przepisów Ustawy włączone lub wykorzystane w pliku) w jakim Utwór został utrwalony i przekazany Wydawcy przez Autora;
d.)„E-book” – oznacza elektroniczną wersję utworu, zapisaną w postaci pliku elektronicznego w sposób umożliwiający jego udostępnienie za pośrednictwem wewnętrznego systemu ERP oraz późniejsze przeczytanie lub odtworzenie na urządzeniach końcowych przeznaczonych do tego celu.

2. Niniejszy regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu, za pośrednictwem którego Użytkownik otrzymuje dostęp do systemu ERP.

3. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Użytkownik, zakładając konto w Serwisie, zyskuje dostęp do systemu ERP. Aby założyć konto, Użytkownik akceptuje Regulamin przez zaznaczenie odpowiedniej opcji, co wiąże się z przestrzeganiem zawartych w nim postanowień i zobowiązań.

5. Użytkownik ma możliwość zamówienia newslettera przez zaznaczenie odpowiedniej opcji w trakcie zakładania konta, jak również w dowolnej chwili przez przez wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera w ramach konta. Użytkownik może cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera w każdej chwili przez zmianę ustawień konta lub klikając w link znajdujący się w newsletterze.

6. W ramach Serwisu Użytkownik otrzymuje możliwość:
a.) wglądu do prezentowanych usług wydawniczych;
b.) zapoznania się z opisem zasad świadczenia usług wydawniczych;
c.) dostępu do systemu ERP umożliwiającego dystrybucję i sprzedaż e-booków;
d.) zamawiania newsletterów.

7. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z założonego konta przez jego usunięcie w panelu Użytkownika.

8. Serwis zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Użytkownik podając w trakcie rejestracji konta swoje dane osobowe Serwisowi wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Serwis w celu świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe przerwy w korzystaniu z Serwisu, leżące po stronie technicznej lub niezależne od Serwisu.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo
i rzeczowo.

image004